IBC's udbudspolitik

Det overordnede formål med IBCs udbudspolitik er at sikre, at den regionale efterspørgsel efter efteruddannelses-aktiviteter imødekommes.

Samtidig skal de arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske målsætninger for området tilgodeses. Derfor er der også taget udgangspunkt i regionens særlige erhvervsstruktur og de deraf følgende behov for opkvalificering af den ufaglærte og faglærte arbejdsstyrke.

Voksen- og efteruddannelse

Med udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse har IBC til hensigt at:

  • medvirke til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemerne på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt
  • bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov
  • bidrage til deltagernes videre kompetenceudvikling
  • give voksne mulighed for at forbedre deres personlige og erhvervslige kompetence gennem erhvervsrettet uddannelse
  • via realkompetencevurdering sikre hensigtsmæssig og smidig indgang til kompetencegivende efteruddannelse.

 

Den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse på IBC Kurser er kendetegnet ved:

  • et tæt samarbejde med alle parter på det lokale, det regionale og det nationale arbejdsmarked
  • et tæt lokalt og regionalt/nationalt samarbejde med andre uddannelsesudbydere om kvantitet og kvalitet
  • et tæt internt samarbejde således, at kursister og virksomheder oplever IBC som en samlet udbyder af voksen- og efteruddannelse.

IBC Kursers kernekompetencer

IBC Kursers kernekompetencer ligger som en forlængelse af de Fælles Kompetence Beskrivelser (FKB) på Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse, som IBC er godkendt til at udbyde.

IBC Kurser samarbejder med områdets øvrige godkendte udbydere om at sikre en optimal dækning af uddannelsesbehovet, og tilstræber at være meget synlig i uddannelsesbilledet på de ovennævnte spidskompetenceområder.

Derfor er IBC Kurser løbende i dialog med offentlige og private virksomheder så virksomhedernes efteruddannelsesbehov tilgodeses.

 

Prioritering af EVE-aktiviteten

IBC Kurser arbejder markedsorienteret, dvs. vi forsøger at dække de behov, som arbejdsmarkedet efterspørger. IBC Kurser har qua sin skolestørrelse, uddannelsesudbud, erfaringer og størrelsen af de faglige miljøer adskillige spidskompetencer og kan uden problemer skifte prioriteringer som følge af ændringer i efterspørgslen.

IBC tilstræber desuden en tæt sammenhæng mellem skolens uddannelsesniveauer fra skolens udbud af ungdomsuddannelser til grund-, efter- og videreuddannelse for voksne.

 

Forventninger til aktivitetsudvikling

Øgede krav til arbejdsstyrkens omstillingsparathed vil øge virksomhedernes behov for efteruddannelse, idet en række medarbejdere og potentielle medarbejdere må forventes ikke at have de nødvendige kvalifikationer.

IBC Kurser forventer ud fra den aktuelle situation på arbejdsmarkedet en moderat stigning i efterspørgslen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udover usikkerheden om det antal fremtidige kursister er der også stor usikkerhed om, hvordan de fordeler sig på de forskellige kursustyper.

 

Principper for konkurrenceudsættelse/udlicitering

Inden for de FKB'ere, som IBC Kurser er godkendt til at gennemføre, vurderer vi løbende mulighederne for konkurrenceudsættelse. Betingelsen vil være, at konkurrenceudsættelsen enten vil kunne gøre gennemførelsen billigere med samme kvalitet eller give en bedre kvalitet for den samme pris. En konkurrenceudsættelse/udlicitering vil følge gældende love og bekendtgørelser:

Lovbekendtgørelse nr. 609 af 28. maj 2019 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. med senere ændringer.
Lovbekendtgørelse nr. 616 af 3. juni 2019 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. med senere ændringer.
Udbudsloven – lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer.
Bekendtgørelse nr. 1795 af 27. december 2018 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. med senere ændringer.
Bekendtgørelse nr. 1372 af 12. december 2019 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen – og efteruddannelse.
Bekendtgørelse nr. 957 af 19. august 2015 om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkeds-uddannelser m.v.
Bekendtgørelse nr. 551 af 19. juni 2009 om indberetning til uddannelsesguiden (UG.dk).
Bekendtgørelse nr. 1797 af 20. december 2018 om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse med senere ændringer.

Inden for de enkelte uddannelsesområder er IBC Kursers aktiviteter relativt beskedne. Vi vil derfor vælge den mindst omkostningskrævende model for konkurrenceudsætning: Indhentning af tilbud fra få særligt udvalgte udbydere. Vi vil samtidig være åbne for henvendelser fra private udbydere.

 

Samarbejdsrelationer

I begge de regioner IBC Kurser primært dækker, deltager IBC Kurser i et samarbejde med de øvrige erhvervsskoler og VUC omkring VEU-centrene. Det er VEU-centrenes målsætning at øge den samlede FVU og VEU aktivitet i landsdelene.

 

Markedsføring

Markedsføringen af kurser og uddannelser skal bidrage til at øge kendskabet til de uddannelsesaktiviteter, som IBC Kurser tilbyder. Markedsføringen retter sig mod de uddannelsesansvarlige i offentlige og private virksomheder, medarbejdere, ledige, Jobcentre og andre aktører, faglige organisationer, brancheorganisationer m.fl.

De centrale værktøjer til markedsføringen af IBC Kursers efteruddannelsesaktiviteter består af opsøgende salg af IBC Kursers konsulenter samt IBC Kursers hjemmeside. Ligeledes stiller IBC Kurser omfattende brochuremateriale til rådighed for efteruddannelseskunder.

IBC Kursers udbud markedsføres endvidere på skolens hjemmeside, generelt i forskellige medier og specielt på https://www.voksenuddannelse.dk og www.ug.dk.

Tilmeld dig nyhedsbrev - få gratis mini e-bøger, tips og tricks og invitationer til gratis morgenseminarer.